Bergsøe

Christian VII (1766-1808)

Bryllupsmedaille 1790 kval. 1+ kr. 475 B 3

1790. 31. Juli. Af J.E. Bauert. Fs Omskr.fr. v.: HANS AV (sic) KOM BLIVE KVINDELIG OG HANS THRONE SAA LÆNGE SOM SOLEN. ǀ I Feltet et kronet Monogram med Bogstaverne F  og M (Frederik (den senere Frederik VI red.) og Marie) med Skrifttræk, derunder FORM: D. 31. IUL ǀ 1790 ǀ Bs. Foroven PSALMEN 72. VERSET 1.2 ǀ I Afsnittet: FÖD. D: 28. IAN ǀ 1768. ǀ Et rundt Skjold med Christian VII’s kronede Navnechiffer, behængt med en Feston. Skjoldet, til hvilket Retfærdighedens Vægtskaal er befæstet, hviler på et Fodstykke, på hvis Forside Sværd og Palmegren overkors. Paa Afsnitslisten til v. J.E.B. ǀ 31 Mm v. 11 Gr.

Generallieutenant Fircks, Commandant i Citadellet Frederikshavn, lod i Anledning af Kronprindsens Formæling denne Medalje præge og sælge til Fordel for Garnisonsskolerne, hvis Præses han var. Cfr. Krebers katalog Nr. 441 og 442. Forsidens Indskrift synes ordret tagen efter de chinesiske Mandarinmedaillers.

Prinsesse Marie Louise's Fødsel 1792 - kr 700 B 5

1792. 19. November. Af G. Hull. Fs. Omskr. f. v.: RIGERNES KRONPRINDS OG KRONPRINDSESSE ǀ Begges mod hinanden vendte Hoveder; Kronprindsens med Ege-, Kronprindsessens med Myrthekrands. I Halsafsnittene til v. G. ǀ til h. Hul ǀ Forneden, lige: HELLIGET AF DANSKE OG NORSKE BORGERE. ǀ Bs. Foroven BLIV DIN MODER LIG. ǀ Derunder en Solsikke mellem to ligestemte Lyrer; over disse et slynget baand, hvorpaa: MARIE LOVISE FÖD. D. XIX NOV MDCCXCII ǀ 49 Mm v. 59 Gr.

Tre hundrede og to og tyve af Kjøbenhavns næringsdrivende Borgere og Embedsmænd lod denne medaille præge i Anledning af Kronprindsessens Nedkomst med Prindsesse Marie Louise, der døde 12. Oktober 1793. Cfr. Kreber Nr. 443.  

Fredsmedaille 1794 kval. 1+-01 kr. 450 B 11 - minimale kantstød

1794. Af J.E.Bauert. Fs. Omskr. n. fr. v. FRA. DANMARKS. SLETTER. NORGES. FIELD. OPSTIGER. TAK. FOR. FRED. OG. HELD. ǀ Et brændende Alter, på hvis Forside et Løvehoved over et rundt Skjold med de tre Hovedvaabener. Paa Foden af Alteret: I.E.Bauert – FECIT ǀ Under dette 1794. Bs. Omskr. n. fr. v. HIER. OPFERN. FREUDIG. KIND. UND GREIS. FURS. HEIL. DES. FRIEDENS. DANK. UND. PREIS. Et brændende Alter, på hvis Forside en Feston over et rundt Vaabenskjold, hvor Holstens Neldeblad. Paa Foden af Alteret: I.E.Bauert – FECIT. Under dette 1794. 31 Mm v. 11 Gr.

Præget med Hensyn til den Fred, som Danmark ved Bernstorffs Styrelse nød i denne for de andre europæiske Stater saa krigeriske Periode. Cfr. Kreber 449.

Kunstakademiets lille sølvmedaille kr. 2000 B 56 kval. 01 med tilhørende æske

Af P. Gianelli. Fs. Omskr. n. fr. v. FREDERICUS V. D. G. DAN. NORV. VAND. GOTH. REX. ǀ Frederik V’s Hoved t.h. med Diadembaand. Bs. Foroven ALLICIENDO ǀ (ved at lokke) derunder et Palmetræ i en Ørkenegn med Sten. I Palmetræets krone hænge fire Krandse, og ved dets Fod ligger en tilhugget, trekantet Stenblok, hvorpå Spartel, Sortkridtsholder og Pensel overkors. I Afsnittet, lille og lige, ACADEMIA REGIA PICT. ǀ SCVLPT. ET ARCHIT. ǀ P.G. ǀ        (Det kgl. Academie for Maler-, Billedhugger- og Bygningskunst). 49 Mm v. 52 Gr.

Akademiets ”Lille Sølvmedaille”, udarbejdet efter den ældre, men med P.G. i Afsnittet paa Bagsiden. Den gaves tidligere for en tegnet Modelfigur, for hvilken der nu gives et ”Accessit”.

Frederik VI (1808-1839)

Kronprinsparrets Kroning 1815 - kr. 2000 B 75 - lille kantstød

1822. Af J. Conradsen. Fs. Foroven ᴖ FREDERIK DEN SIETTE DANMARKS KONGE. ǀ Kongens Hoved fra h., i Halsafsnittet: CONRADSEN Bs. Foroven ᴖ til v. SALVO REGE – til h. SALVA PATRIA. ǀ (Naar Kongen er frelst, er Fædrelandet frelst.) Et brændende Alter, på hvis Forside en Æsculapstav. I Afsnittet: MDCCCXXII. 47 Mm v. 56 Gr.

Præget i Anledningen af Kongens Helbredelse ved frivilligt Sammenskud af Borgere og Embedsmænd. Til Forsiden er benyttet et af de ældre Stempler til Medaillen for ædel Daad og Redningsmedaillen, medens Prof. Hetsch gav Tegning til Bagsiden. Det var en meget populær Medalje, som ogsaa forekommer støbt i Jern. Cfr. Kreber 502 

Kongens Helbredelse 1833 - kval. 01 kr. 750 B 110
Kongens helbredelse 1833 - kval. 01 kr. 550 B 110 - Mørk patina

1833. Af C. Christensen og (Freund). Fs. Omskr. n. f. v. FREDERIK DEN SIETE (!) – FOLKETS FADER ǀ Kongens Hoved fra h., derunder C.C. Bs. Omskr. t. v. KONGESTADENS – t.h. GLÆDE ǀ Kjøbenhavn, som en Kvinde med Murkrone, ofrer til en paa et Fodstykke staaende Hygæa, foran et brændende Alter, på hvilket en Æskulapstav. I Afsnittet, lige, DEN 3. AUGUST ǀ 1833 ǀ 35 Mm v. 19 Gr.

Frederik den Sjette vendte, efter en livsfarlig Sygdom, den 3. August 1833 atter tilbage til Kjøbenhavn. I denne Anledning prægedes ovenstaaende Medalje ved frivillige Sammenskud af 1700 kjøbenhavnske Borgere, med Biskop P.E. Møller, Stadshauptmand Thorsen og prof. Freund som Indbydere. Cfr. Kreber 518.

Christian VIII (1839-1848)

Christian VIII's sølvbryllup 1840 - kr. 2375 B 168 - kval. 01 - patina avers

1840. 22. Maj. Af C. Christensen, F. Krohn og (Thorvaldsen). Fs. Omskr. n. fr. v. CHRISTIAN VIII, CAROLINE AMALIE AF GUDS NAADE KONGE OG DRONNING TIL DANMARK ǀ Begges forenede Hoveder t. h., under Kongens: C: CHRISTENSEN ǀ Bs. Foroven VI NÆREDE FLAMMEN – FORYNGEDE KRANDSEN. ǀ Amor sammenbinder med en Blomsterkrands to Fakler, som Hymen rækker ham. I Afsnittet: 22 MAI 1815 ǀ 22. MAI 1840. ǀ Paa Afsnitslisten THORVALDSEN INV: F. KROHN FEC: ǀ 48 Mm. v. 65 Gr.

Præget i Anledning af Kongens og Dronningens Sølvbryllupsfest, som fejredes paa Christiansborg Slot, i hvilken Anledning den næsten færdige Riddersal første Gang toges i brug.

Frederik VII (1848-1863)

Frederik VII's Bryllup 1841 - kval. 01 - kr. 775 B 172 - I original æske

1841. 10. Juni. Af C. Christensen, F. Krohn og (Thorvaldsen). Fs. Omskr. n. fr. v. FREDERICUS REGNI DANICI HERES * CAROLINA PRINC: MEGALOPOLIT: (Frederik, Arving til Kongeriget Danmark * Caroline, Prindsesse af Mecklenburg). Beges forenede Hoveder t. h., hvorunder CHR. CHRISTENSEN FC. Bs. Foroven HIS – DUCIBUS – JUNCTI ǀ (Forenede ved disse som Førere) mellem to smaa Stjerner. Den vingede, svævende Hymen tænder Brudefaklen, medens Amor flyver foran ham med Kogger og Bue. Forneden t. v.: D. X JUN. A. ǀ THORVALDSEN INV. ǀ Til h. MDCCCXLI. ǀ KROHN FEC. ǀ 44 Mm. v. 43 Gr.

Danmarks Grundlov 1849 - kval. 01 kr. 2450 B 200

1849. 5. Juni. Af P. Petersen. Fs. Foroven ᴖ FREDERIK DEN VII. ǀ Forneden FOLKETS KJÆRLIGHED MIN STYRKE. ǀ Kongens Hoves t. h. I Halsafsnittet: P. PETERSEN. Bs. Fra n. t. v. KONGENS OG FOLKETS PAGT DANMARKS LYKKE ǀ Den lovbundne Friheds Genius, støttende sig med venstre Haand til Statens Roer, rækker den højre til en kvindelig Figur, Danmark, der holder Danebroge i venstre Haand. I Afsnittet, D: F: FORFATNING ǀ 5 JUNI 1849. ǀ 51 Mm v. 58 Gr.

Medailleur P. Petersen lod denne Medaille præge som et privat Foretagende, da den Komité, der havde kjøbt den, ikke betalte Stemplerne.

Frederiksborg Slot's Genrejsning 1861 - kr. 450 B 253 - vægt 43.6 - Tin

1861. 6. October, Af Schmalfeld. Fs. Foroven fr. v. ᴖ I LUER SANK DIT SLOT, O FREDRIK, MED DETS MINDER. ǀ Derunder Frederiksborg Slots Ruiner. I Afsnittet, lige, 17. December. ǀ 1859. ǀ Bs. Foroven fr. v. ᴖ NU REISE FOLK OG DROT I KJÆRLIGHED DETS TINDER! ǀ Derunder det gjenopførte Slot. I Afsnittet en Egekrands, derunder 6. OCTOBER 1861. ǀ mellem to sexbladede Rosetter. I Afsnitslisten t. v. fordybet W. CHRISTESENS PRÆGEANSTALT ǀ t. h. fordybet, SCHMALFELDT F. ǀ 45 Mm. v. 42 Gr.

Privat Foretagende af W. Christesen i Anledning af Slottets Gjenopførelse. Verslinierne ere af H. P. Holst. En anden Medalje over Slottets Brand af Graveur F. Lohmann udkom allerede 1860, men er uden Aar.

Frederik VII's Død 1863 - kr. 2475 B 263
1863. 15. November. Af Schmahlfeld. Fs. Foroven ᴖ FREDERIK VII. R. 8de FR : M. * . PROV*: V.*. S.*. V.*. ǀ Derunder Kongens laurbærkrandsede Hoved t.h. i Halsafsnittet, fordybet, SCHMAHLFELD Fec. ǀ Under Hovedet † 5863. 11. 15. (1863 Nov. 15). Bs. Foroven fr. v. ᴖ OPFYLDTE LØFTER VARE HANS TRØST I DØDEN ǀ Derunder G (Gud) i to paa hinanden lagte Triangler, omgivne af en Glorie. I Midten Frimurerordenens Stormesterkors, omgivet af en Akaciegren t.v. og en Palmegren t.h. Over denne er atter lagt Ordenskaarden, og det Hele er forneden sammenbundet med en Dobbeltsløjfe med frie Baandender. Under den nederste Del af Akaciegrenen W. CRISTENSEN. ǀ 55 Mm. V. 58 Gr. Bekostet af danske Frimurere, hvis Stormester Frederik d. Syvende var. Forsidens Indskrift er ordret: Frederik VII Rigets 8de Frimurer-Provinds’s (Danmarks) Viseste Salomos Vicarius, : Kong Frederik VII, den viseste Salomos Vicar for Rigets 8de Frimurer-Provinds.

I henhold til frimurerordenens love er der lagt 4000 år til årstallet 1863 som anført i Palle Laurings lille bog "Reges Daniae - Danske Konger på Mønter og Medaljer, Andr. Fred. Høst & Søn 1961, side 105.

Christian IX (1863-1906)

Skyttelauget 1876 - kr. 2500 B 341 - Meget sjælden i.flg. Bergsøe
1876. 28. Juni. Af A. Dragsted. Fs. Omskr. n. fr. v. CHRISTIANUS VII REX DANIÆ * CHRISTIANUS IX REX DANIÆ ǀ Forneden * 1776 * 1876 * ǀ Begge Kongers Hoveder til v. På Chr. IX’s halsafsnit A.D. ǀ Bs. Omskr. n. fr. v. DET BORGERLIGE FRIHAANDS SKYDESELSKABS HUNDREDAARSFEST ǀ En skytte, med Riffel i venstre Haand, læner sig med den højre Albue til en, på et Fodstykke staaende, og af en Krands omvunden Skive. Paa Fodstykket, fordybet: NAAR MAA- ǀ LET NAAES ǀ ER SEIREN ǀ VUNDEN ǀ  Afsnittet 28 juni ǀ A. Dragsted ǀ 34 Mm v. 15 Gr. R2.
Nordiske Industri- og Kunstudstilling kr. 2300 B 331

1872. Af P. Petersen. Fs. Foroven ᴖ CHRISTIAN IX KONGE AF DANMARK ǀ Kongens Hoved til v. I Halsafsnittet P.Petersen ǀ Forneden to, med en Sløjfe sammenholdte Egegrene. Bs. Omskr. n. fr. v. DEN NORDISKE INDUSTRI OG KUNSTUDSTILLING I KJØBENHAVN ǀ I Midten en svævende Genius med en tændt Fakkel i højre og en Krands i venstre Haand. Under hans højre Fod 1872 ǀ 48 Mm.v. 58 Gr. 

Dette var Udstillingens Præmiemedaille, der uddeltes i Guld, Sølv og Bronze.

Københavns Universitet 400 år - kval. 0 - kr. 800 B 359

1879. Af H. Conradsen. Fs. Til v. CHRISTIANUS IX ǀ til h. CHRISTIANUS I ǀ begges Hoveder til h., derunder MDCCCLXXIX ǀ Paa Christian IX’s Halsafsnit: H. CONRADSEN ǀ Bs. ᴖ QVATTVOR EXEGIT – SPERAT NOVA SAECVLA VIVAX (Fire Secler har det tilbagelagt og haaber at være livsfrodigt til nye). En staaende Minerva, med Uglen paa venstre Arm, rækker det siddende Danmark Haanden. I Afsnittet VNIVERSITAS HAVNIENSIS ǀ 47 Mm. v. 62 Gr.

Denne er Universitetets officielle Jubilæumsmedaille, som uddeltes paa Festdagen, medens den følgende skyldes et privat Foretagende af Hr. Sølvvarefabrikant V. Christesen, der har leveret Medailler til forskjellige andre Mærkedage under Christian IX.

Industri Landbrug og Kunstudstilling 1888 kr. 750 B 524 - lille kantfejl øverst på advers

1888. Af Gunnar Jensen og (Jaokim Skovgaard). Fs. Omskr. øverst fr. v. med raa Blokskrift: DEN . NORDISKE . INDUSTRI- . LANDBRUGS- OG KUNSTUDSTILLING . ǀ Indenfor denne Omskrift, foroven ᴖ KJØBENHAVN ǀ forneden . I . AARET . 1888 . ǀ I Midten, under en krone af Form som Englands, C9R ǀ Bs. Lige, FRE – DENS ǀ til h. DAAD ǀ BÆRE – FRUGT ǀ anbragt omkring Industriens Genius, der, siddende i en vinget Biga, presenterer en Victoria med venstre og en elektrisk Glødelampe med højre Haand. 51 Mm. v. 78 Gr.

Denne Medalje, hvortil Landskabsmaler J. Skovgaard leverede Tegningen, blev af Udstillingskomiteen foretrukken for Medailleur H. Conradsens Udkast, hvor Industrien var fremstillet som en siddende Moder, omringet af sine fire Børn: Haandværk, Kunst, Landbrug og Skibsfart. Som Præmiemedaille blev den uddelt i Sølv og Bronze, men ikke i Guld.

Massmannske Skolers Sidste Store Sølvmedaille 1887 B 634

Uden Aar. Af A. Hoppensach. (1887.) Fs. Omskr. n. fr. v.: N. L. REIERSEN o N. H. MASSMANN ǀ begges brystbilleder til v. Under Massmann A. HOFFENSACH ǀ Bs. Omskr. n. fr. v.: FLID BELØNNER o KUNDSKAB FORÆDLER ǀ En vinget Genius, siddende til h. paa et Draperi, hvorved er lagt en laurbærkrands, indridser paa en tavle den pythagoræiske Læresætnings Figur. Begge Sider med Perlerand. 42 Mm. v. 50 Gr.

Denne er de Massmannske Søndagsskolers sidste ”Store Sølvmedaille”. Se i øvrigt Nr. 13-18, 58 og 109.

Bergsøe